Standpunten Provinciale Verkiezingen 2019

Forum voor Democratie

  • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden die een enorm beslag leggen op de schaarse ruimte, het landschap ontsieren en overlast veroorzaken.
  • Dat de provincie stopt om zich met de energietransitie bezig te houden maar zich gaat concentreren op haar kerntaken.

 

VVD

De VVD is voorstander van windenergie op zee buiten de 12 mijlszone. Dit kan zonder subsidie en inwoners ondervinden hier weinig tot geen hinder van. De VVD blijft tegenstander van verdere uitbreiding van wind op land anders dan binnen de vastgestelde provinciale kaders. We zijn voorstander van zonne-energie op daken en zijn terughoudend met zonne-akkers, zeker op kostbare landbouwgrond. Voorwaarden zijn in ieder geval goede landschappelijke inpassing en slim dubbel grondgebruik zoals in waterbergingsgebieden of op minder bruikbare gronden.

PVV

– Behoud van ons uitstekende aardgasnetwerk. Daarom geen steun voor het van het aardgas afhalen
van woningen, waardoor burgers gedwongen worden een dure warmtepomp aan te schaffen.
– Inzetten op kernenergie in Noord-Holland om te kunnen voldoen aan de stijgende energievraag.
De Hemwegcentrale kan openblijven totdat kernenergie is gerealiseerd.
– Stoppen met de bouw van windturbines: deze draaien op uw belastinggeld, vervuilen het milieu,
geven enorme overlast aan mens en dier, verzieken het landschap en kunnen nooit voldoen aan de
energievraag.
– Afzien van grootschalige zonneparken. Het prachtige Noord-Hollandse landschap moet zoveel
mogelijk behouden blijven.

PvdA

“Wij creëren mogelijkheden voor wind op land in industrie gebieden en bieden ruimte aan kleinschalige particuliere initiatieven met veel draagvlak.”

SP

Windmolens concentreren in gebieden waar zo min mogelijk overlast is voor omwonenden. We tasten het landschap zo min mogelijk aan. Geschikte plekken zijn in ieder geval het havengebied van Amsterdam en op zee, op voldoende afstand van de kust, maar niet in de Waddenzee.

 

50PLUS

Aanleg van windmolen- en zonneparken alleen als bewoners, trekvogels en duurzame landbouw daardoor niet gehinderd worden. Omwonenden krijgen het laatste woord

“50PLUS is tegen windmolens op land. Bovendien verdragen hoge windmolens zich slecht met Schiphol”

Ouderenpartij Noord-Holland

De OPNH mogelijkheden om, bijvoorbeeld in geïndustrialiseerde gebieden (zoals havens) met inachtneming van andere daar gevestigde belangen, extra windturbines te plaatsen. Daarom wil de OPNH niet per se vasthouden aan het uitgangspunt van tenminste 6 windturbines in een lijnopstelling, maar wel aan de minimale afstand van 600 meter van bewoonde bebouwing.
Door dit aantal zo mogelijk te verkleinen komen er meer plekken beschikbaar, waardoor de minimum afstand van windturbines tot gevoelige gebouwen elders kan worden vergroot zonder dat de taakstelling daardoor in gevaar komt.

Extra aandacht verdient het “oud voor nieuw” vervangen van oude, overlast gevende windturbines.
Omdat ze indertijd veel dichter op woonbestemmingen geplaatst mochten worden dan nu is toegestaan, veroorzaken deze oude windmolens in die situaties veel overlast. OPNH wil, dat in dit soort gevallen de te vervangen windmolen niet op die plek vervangen mag worden.

Windenergie op zee
De OPNH ondersteunt ten volle de door de provincie ingediende zienswijze tegen het bouwen van windparken in zee binnen de 12-mijls zone. Voorstanders wijzen in dit verband op kostenbesparing.
OPNH wijst op de zakelijke argumenten die Siemens aanleiding gaven 31 km ten noorden en 55 km ten noordwesten van Borkum (Duits Waddeneiland) windparken met een capaciteit van meer dan 500 MW aan te leggen. Reden: het hogere rendement (aantal vollasturen) van windparken die verder in zee liggen weegt op tegen de meerkosten.

D66

Veel ruimte voor windturbineparken en grootschalige zonnevelden

 

 

Code Oranje

Energietransitie van onderop organiseren, investeren in duurzame economie. Geen specifieke opmerkingen over windturbines en zonnevelden

 

 

Partij voor de dieren

Naast energiebesparing moeten we ook inzetten op windenergie en zonne-energie. Op daken en weides moeten we zonnepanelen leggen en op land en zee windmolens plaatsen.

 

 

Groen Links

Meer windmolens met de mogelijkheid om deze dichter bij woningen te plaatsen.