Staat der Nederlanden in gebreke.

OPROEP AAN ALLE ACTIEGROEPEN WINDENERGIE IN NEDERLAND

Waar gaat het om?

Vanaf haar oprichting dringt de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) er bij politici en bestuurders op aan dat omwonenden beter betrokken worden als de overheid – Rijk, provincies, gemeenten – besluiten gaat nemen over het beleid inzake windenergie en de bouw van windparken. Dat zou helemaal niets bijzonders moeten zijn want de windindustrie en natuur- en milieuorganisaties zitten al jarenlang over die onderwerpen met overheden aan tafel en kunnen dus al jarenlang direct voor hun belangen pleiten. Toch weigerde minister Kamp onlangs nog categorisch in te gaan op een verzoek van de NLVOW om mee te mogen praten over zaken als geluidsnormen, gedragscodes, waardedaling van huizen, schadevergoeding en nadeelcompensatie, afstand tot woningen en de keuze van locaties.

Cartoon Aarhus (Gerrit de Vries)

Die afwijzing is voor de NLVOW reden om het niet meer te laten bij beleefd vragen, maar om ook een ander middel in te zetten: een klacht bij het “Compliance Committee” van het Verdrag van Aarhus (NL) Verdrag van aarhus (EN) van 1998. Dat Compliance Committee – zeg maar: Commissie van Toezicht – is onderdeel van de Europese Economische Commissie van de Verenigde Naties en zetelt in Genève.

UNECE-banner

Het Verdrag van Aarhus kwam tot stand op initiatief van die VN Commissie in 1998 in de Deense stad Aarhus. Nederland is partij en is dus gebonden aan de bepalingen. Het Verdrag is gebouwd op drie pijlers: (1) toegang van burgers tot milieu-informatie; (2) toegang van burgers tot de besluitvorming over milieu-aangelegenheden; en (3) toegang van burgers tot de rechter bij milieu-geschillen. Voor elk van die pijlers legt het Verdrag aan de deelnemende Staten – waaronder dus Nederland – een aantal plichten op. En kent het Verdrag dus rechten toe aan burgers.

Op basis van eigen vooronderzoek en op basis van gesprekken met deskundigen meent de NLVOW overtuigend aan te kunnen tonen dat de Staat der Nederlanden zich niet aan de bepalingen van het Verdrag heeft gehouden en er zich nog steeds niet aan houdt. Daarbij moet één ding vanaf het begin helder zijn: de uitspraken van het Compliance Committee zijn juridisch niet bindend; het zijn dus geen rechterlijke uitspraken. Echter, een voor de Staat negatieve uitspraak van een internationaal tribunaal heeft wel degelijk politieke gevolgen, nationaal en internationaal, zeker als het Compliance Committee uitspreekt dat grote beleidsnota’s – zoals het Energieakkoord voor Duurzame Groei van september 2013 – tot stand zijn gekomen op een manier die in strijd is met de internationale verplichtingen van Nederland. Een dergelijke uitspraak zal ook gewicht in de schaal leggen in procedures voor de Nederlandse en Europese rechter. En – voor de NLVOW het meest belangrijk – zal de Staat dwingen om voortaan wèl de internationaal beschermde rechten van Nederlandse burgers te respecteren.

Voor verdere bijzonderheden zie deze website, in het bijzonder twee documenten: het ene (“Gronden klacht Aarhus”) gaat in op de juridische kant van de zaak – het andere (“Plan van aanpak klacht Aarhus”) geeft aan hoe het opstellen van de klacht georganiseerd gaat worden.

WindTurbine1KL-c

Wat hebben we nodig?

Er is inmiddels een stuurgroep gevormd bestaande uit Albert Koers en Maurice Bakker (NLVOW bestuur), Jan Veltman (advocaat) en Jacqueline Engbers (communicatie deskundige). Er is ook al een aantal vrijwilligers gevonden om feiten te verzamelen en er is een werkgroep van juridische studenten om de verzamelde feiten te toetsen op juridische relevantie op basis van de Aarhus “implementation guide” van het secretariaat van het Committee.

Aan mensen en deskundigheid dus geen gebrek. Dat ligt anders als het om geld gaat.

Uiteraard ontvangen de leden van NLVOW bestuur en andere vrijwilligers geen honorarium of vergoeding. Echter, dat kan niet verlangd worden van de twee advocaten – Jan Veltman, advocaat te Amersfoort, en Jan Marcel van de Riet, advocaat te Utrecht – die het hele traject zullen begeleiden en die ook het verzoekschrift zullen schrijven. Beiden hebben er reeds heel wat eigen tijd in gestoken en beiden zijn bereid mee te werken tegen een beperkt en lager dan normaal tarief. Meer mag en kan van hen niet worden gevraagd.

Naast de honoraria van de advocaten, lijkt het ook fair met de Erasmus Universiteit een regeling te treffen voor enigerlei vorm van vergoeding voor het team van studenten dat de feiten-rapportages gaat toetsen, zeker als sommigen van hen ook in de zomermaanden – de traditionele bijverdientijd van studenten – moeten doorwerken.

En dan zijn er tenslotte ook nog de kosten van vertaalwerk. De klacht zal in het Engels ingediend moeten worden, vele betrokkenen zijn in staat in het Engels te concipiëren, maar die concepten zullen moeten worden bijgeschaafd, terwijl zeker ook een aantal feiten-rapportages geheel vertaald zullen moeten worden.

Een exacte schatting van de kosten is op dit moment niet mogelijk, maar een ruwe raming levert al snel een bedrag op van 30.000 tot 40.000 euro op. De NLVOW heeft al twee anonieme donoren gevonden die tezamen 11.000 euro voor hun rekening zullen nemen. Het restant – 20.000 tot 30.000 euro – moet dus uit andere bron komen.

Hoe kunt u meedoen?

Als lid van een actiegroep moet deze actie van de NLVOW u aanspreken. Het gaat immers om een nationaal en internationaal zeer zichtbaar initiatief om eens en voor altijd een einde te maken aan een praktijk die in deze tijd niet meer acceptabel is: dat de overheid jarenlang en systematisch wel aan tafel zit met de wind- en winstsector en dat diezelfde overheid al jarenlang en even systematisch weigert overleg te voeren met direct betrokken en getroffen burgers op een moment dat alle opties nog op tafel liggen. Daar moet een einde aan komen! En dat is precies het doel van de klacht tegen de Staat der Nederlanden bij het Compliance Committee van het Verdrag van Aarhus.

Daarom doen wij een beroep op u voor een bijdrage in de kosten. We hopen dat 200 tot 300 mensen er elk een bedrag van 100 euro voor over hebben om het indienen van een professioneel onderbouwde klacht mogelijk te maken. Met al het verzet tegen de komst van nog meer windturbines en windparken moeten die 200 tot 300 mensen te vinden zijn, maar kijk niet naar uw buurman en maak zelf die 100 euro over! In ruil voor dat bedrag zullen wij uw naam – maar alleen als u dat wenst – opnemen in het register van de personen die de klacht zullen gaan indienen.

Als we dus zouden winnen in Genève gaat uw naam de annalen in als één van de mensen die een einde gemaakt hebben aan het regelen van windenergie-zaken in Haagse departementale binnenkamers zonder dat de burgers die van die zaken (over) last en schade zullen gaan ondervinden daar enige invloed op hebben. Kom op met die 100 euro: u kunt helpen geschiedenis te schrijven.

Maak dus 100 euro – meer mag natuurlijk ook! – over op rekening NL88 INGB 0006 2326 26 t.n.v. NLVOW onder vermelding van “Klacht Aarhus”. Vermeldt ook uw naam en of u uw naam in het register van indieners wilt laten opnemen. Uiteraard leggen we op onze website in het openbaar verantwoording af over de manier waarop we het geld zullen besteden.

Meer informatie op www.nlvow.nl

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.