Nieuws

Voor het melden van klachten gaat u naar het klachtenformulier!

Nieuwsberichten:

Let op! Gewijzigde locatie!

Vrijdag 25 Oktober 2013 tussen : 19.30 -21.00
hotel / gasterij Lely
Brink 64 1774BD SLOOTDORP

**** INLOOPAVOND WINDPLAN WIERINGERMEER vrijdagavond 25 OKT Hotel Lely te Slootdorp ****

Informatie voor inwoners, door inwoners!

De andere kant van het Windplan Wieringermeer.

Inmiddels is er een voorlichtingsavond geweest van de initiatiefnemers van het windplan Wieringermeer. Daarin zijn de omwonenden, hun positie, en de te verwachten schade, hinder en overlast van Windturbines, nog niet aan bod geweest. Daarom organiseert het platform windmolenklachten.nl in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Omwonenden Windturbines (NLVOW) een (eerste-) inloopavond.

Deze inloopavond wordt op vrijdagavond 25 oktober gehouden in:
Hotel Lely te Slootdorp.

Hierbij zullen de volgende thema’s aan bod komen:
– Planschade
– Geluidsnormering dag/nacht
– Maatwerk
– Inspraak
– Compensatie & Participatie
– Wie deelt mee in de winst?

Recentelijk heeft de NLVOW een succesvolle conferentie voor omwonenden Windturbines georganiseerd in de jaarbeurshallen te Utrecht. Vanuit het politieke forum werd vanuit de hoek van Paulus Jansen (SP) ook duidelijk dat compensatie van te verwachten schade en hinder op een nette manier voor omwonenden gecompenseerd dient te worden. Ook het windmolenklachten platform en NLVOW zijn opgericht om nadrukkelijk de belangen van de omwonenden te vertegenwoordigen, zodat er een nette verdeling van lusten en lasten gaat plaatsvinden. Inmiddels is de NLVOW over genoemde onderwerpen in overleg met de politiek en instanties als de Vereniging Eigen Huis (VEH).
Dit om de belangen van omwonenden van Windturbines en –parken bij te staan.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom, en kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst door een mail te zenden naar: info@windmolenklachten.nl

Vrijdag 25 Oktober 2013 tussen : 19.30 -21.00
hotel / gasterij Lely
Brink 64 1774BD SLOOTDORP

Informatie voor inwoners, door inwoners!

Voor nadere informatie kan contact gezocht worden met:
Henno Dasselaar – 0224-221871
Edwin van Stam – 06-21867580

Gepubliceerd 14 oktober 2013 17:08 | Laatste update 14 oktober 2013 17:08

MEDEMBLIK – Zzzoevvvv-Zzzoevvv-zzzoevvv. Dat geluid brengt windmolen De Ambtenaar bij Medemblik voort.

Tot ergernis van bewoners die erover hebben geklaagd bij de gemeente Hollands Kroon. Paradoxaal genoeg hebben ze alleen last zodra er weinig wind staat. Dan brengt deAmbtenaar solo C 7 Megawatt turbine volgens klagers een hinderlijke toon teweeg die tot in de verre omtrek te horen is.

De fabrikant werkt aan technische oplossingen.

Morgen de volgende reportage in het Noord-Hollands dagblad.

 

Windmolentour Provincie Noord-Holland

“Gek worden van het altijd aanwezige geluid”

HEERHUGOWAARD – ’Het geluid is het afschuwelijkste wat er is’. Een bewoonster van de Stad van de Zon in Heerhugowaard doet met een snikkende stem haar verhaal aan Noord-Hollandse Statenleden die een dagje op tournee gaan langs de windmolenexcessen in de polder.

 

Logo nlvow

Op vrijdagmiddag 11 oktober organiseerde de NLVOW een startconferentie met als thema:cropped-windmolens1.jpg Windenergie, baten en kosten. Alle de website www.nlvow.nl leest u een terugblik van deze geslaagde dag. Ook presentaties van de verschillende sprekers zijn hier te vinden.

Waardedaling door komst Windturbines erkend!

De komst van windmolens heeft op het Zeeuwse Sint Philipsland geleid tot een vermindering van de aanslag onroerendezaakbelasting (ozb). Van enkele tientallen woningen op Sint Philipsland is vorig jaar de Woz-waarde verlaagd, met gemiddeld meer dan 40.000 euro, en daarmee de ozb-aanslag. lees het gehele artikel op binnenlandsbestuur.nl

Denemarken


Structuurvisie Windenergie op land 2013

In deze structuurvisie gaat de aandacht vooral uit naar de grootschalige ontwikkeling van windenergie. Echter, met alleen de bouw van grote windturbineparken zal Nederland zijn windenergiedoel niet halen. Op vele andere plaatsen zullen provincies en gemeenten ruimtelijke besluiten nemen en dienen te nemen over kleinere opstellingen van windturbines. Daarom zullen windturbines in de toekomst in veel meer gebieden in Nederland een grote of kleine rol in het landschap gaan spelen. Lees hier het Ontwerp structuurvisie windenergie op land 2013

De passende beoordeling verkent de gevolgen voor afzonderlijke Natura 2000-gebieden, maar kijkt ook in hoeverre het aanwijzen van gebieden voor grootschalige windenergie zich op landelijk niveau verdraagt met de verplichtingen die Nederland in Europees verband is aangegaan over de bescherming van vogels, hun leefgebieden en hun trekroutes.Lees hier de gehele Beoordeling structuurvisie windenergie op land 2013

Nota van beantwoording Tussen 14 september en 12 oktober 2012 heeft het voornemen om de Structuurvisie Windenergie op Land op te stellen via het Centrum voor Publieksparticipatie (CPP) ter inzage gelegen voor het brede publiek. Hierbij is het publiek uitgenodigd om in het bijzonder te reageren. In totaal zijn 218 zienswijzen via de zienswijzeprocedure op het voornemen binnengekomen. samengevat in een Nota van Antwoord Structuurvisie Wind op land 2013 van maar liefst 84 pagina’s. Het merendeel van de zienswijzen is geschreven door bewoners-en belangenorganisaties die kritisch zijn of zich verzetten tegen windparken in hun leefomgeving.

 

 • PvdA Motie Geluid Windmolens

De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 28 februari 2013

Onderstreept het belang van de productie van schone energie d.m.v. windmolens maar vindt het onacceptabel dat door het geluid van de molens de nachtrust van de bewoners van de Oostpolder ernstig verstoord wordt en draagt het college op om

1. Op korte termijn maatwerk toe te passen (om de molens tenminste gedurende de nacht, van 23.00 tot 07.00, stil te laten zetten)

2. Serieus en onafhankelijk te laten onderzoeken of de molens verplaatst kunnen worden (Windmolenplan Wieringermeer of elders)

en gaat over tot de orde van de dag.

Lees hier de gehele motie Motie PvdA Geluidsoverlast Windmolens Maart 2013

 • Subsidie windenergie loopt op tot €300.000 per windturbine.

Uit berekeningen van het ministerie blijkt dat de subsidie op windenergie enorm is. direct omwonenden worden niet gecompenseert in het gederfde woongenot en leiden zelfs gezondheidsschade, maar dat is geen issue voor menig windenergie ondernemer. Zie de berekeingen die vandaag werden gepubliceert door www.agentschapnl.nl/s

Dannij vd Sluijs (PVV) van de provinciale staten van Noord-Holland vraagt zich af hoe het nu verder moet met alle windmolens in Zijpe.

 • Sociale en (niet-)akoestische kanten van windenergie

Duurzame energie blijkt niet vanzelf samen te gaan met een duurzame, prettige leefomgeving. Windturbines veranderen het landschap en klinken niet als het ruisende beekje waarmee voorstanders het graag vergelijken. Dat het geluid meer effect heeft op de gezondheid dan het geluid van andere veel voorkomende bronnen, kan zowel aan het geluid zelf, als aan de visie op windenergie, als aan de bejegening door overheid en de bedrijfssector liggen. Van den Berg windturbines GELUID dec2011

Anna Paulowna is verdeeld over de komst van meer windmolens. De draaiende wieken zijn voor de boeren lucratief. “Maar door het lawaai kunnen wij niet slapen”.

 • Overstap actie: 100% waterkracht energie – 100% duurzaam

Stichting Gigawiek heeft een nieuwe energieleverancier overstapactie. Duurzaam voor het milieu gecombineerd met scherpe tarieven – Maar géén windenergie, precies waar wij van houden.

Gigawiek is uitdrukkelijk voorstander van duurzame ontwikkelingen, echter niet op locaties binnen 2 kilometer van woningen. Om die reden verzet zij zich tegen de bouw van windturbines aan de Veerwagenweg te Houten. Gigawiek heeft de navolgende visie op de bouw van windturbines:

 • bouw op zee preferent;
 • geen windturbines binnen 2 kilometer van woningen;
 • geen windturbines nabij infrastructuur;
 • geen windturbines nabij publieke functies.

Sind begin 2013 heeft Stichting Gigawiek zich ten doel gesteld om landelijk te opereren volgens onze criteria. Inmiddels biedt zij ondersteuning aan burgers in 4 verschillende provincies.

Iedereen die voor duurzame energie is, kan gebruik maken van 100% energie opgewekt door waterkracht. Lees verder Gigawiek nieuwsbrief 8 of schrijf je direct in via de speciale website. De actie is geldig tot en met 28 februari 2013.

Deze aanbieding is niet alleen voor de achterban, maar voor heel Nederland. Gigawiek heeft besloten voortaan landelijk te gaan opereren, om andere burgers bij te staan in hun pad naar een acceptabele energietransitie.

In dat plaatje past waterkracht. 100%.

Voor de zakelijke markt kunt u mailen naar info@gigawiek.nl, in maart 2013 komen wij met speciale overstapacties voor zakelijke klanten.

 • PVV Motie geluid windturbines.

Provinciale staten van Noord-Holland hebben een motie aangenomen waarin de rijksnorm voor plaatsing van windturbines ter discussie wordt gesteld. De norm is nu gebaseerd op een gemiddelde geluidsproductie van een jaar.

Provinciale staten van Noord-Holland verzoeken de gedeputeerde om in Den Haag te laten onderzoeken of er in het belang vn de burgers andere geluidsnormen kunnen worden opgesteld!

Motie Geluid windmolens NH PVV

 • Misleiding!

Een “onafhankelijk”, door de windstroomboer betaald, adviesbureau geeft een advies over het verlenen van een bouwvergunning. Helaas blijken de adviesen niet eerlijk, maar worden wel als voor waarheden aangenomen. Lees hier het relaas van nietsvermoedende burgers die voor de gek worden gehouden. Klacht over de voormalige gemeente Anna Paulowna

 • Ernstige geluidhinder door opgeschaalde windturbines in Hollands kroon.

Illegale Windturbine Gemeente Schagen

Het afgelopen jaar hebben er in de voormalige gemeente Anna Paulowna drie opschalingen van windturbines plaatsgevonden, allen Enercon turbines. Gebleken is dat deze meer geluidhinder veroorzaken dan werd verwacht. Het pulserende geluid dat deze turbines voortbrengen en het lage achtergrondgeluid in de Oost- en Waard polder, waar deze turbines draaien, zijn hiervan mede de oorzaak. Deze overlast wordt zelfs op een afstand van ruim één kilometer vanaf de turbine ervaren.

Op 5 mei 2011 is besloten dat de mogelijkheden worden onderzocht van het fysiek verplaatsen van de overlast gevende turbines naar het te ontwikkelen windmolenplan in de gemeente Wieringermeer. Lees het vastgestelde raadsbesluit op: Voorstel windmolenvisie Anna Paulowna

 • Windplan Wieringermeer biedt enkel ruimte voor eigen windproject!

Onlangs heeft de provincie aangekondigd geen vergunningen af te geven voor nieuwe windprojecten. Eerder verschenen berichten dat Wieringermeer ruimte biedt aan windturbines uit andere projecten uit Noord-Holland, spreekt de gemeente tegen. De polder Wieringermeer biedt, naast realisatie van het Windplan Wieringermeer, geen enkele beleidsruimte voor het plaatsen van windturbines van buiten de polder of de gemeente. Met de realisatie van de structuurvisie Windplan Wieringermeer is de windopgave van de polder Wieringermeer voltooid. We gaan echter bij de provincie wel om planologische ruimte vragen om een aantal knelpunten binnen de gemeentegrens, buiten de polder Wieringermeer op te lossen (overlast gevende solitaire windmolens) en voor het opschalen van bestaande lijnopstellingen.

 • Windmolenklachten

De raadsfractie van de PvdA heeft vragen aan het college gesteld over een meldpunt voor klachten over hinder van windturbines.

 • Belangengroep “Hooggevoelig voor Laagfrequent geluid”

Als woordvoerder van de belangengroep met betrekking tot laagfrequent geluid ben ik al lang bekend met de verwoestende effecten die windmolens hebben op de gezondheidssituatie en het maatschappelijk functioneren van vele, vele mensen.
Pas afgelopen september, op vakantie in midden Portugal, werd ik zélf geconfronteerd met de nare effecten ervan. Op 100 meter afstand van een molen zette ik de motor van de auto uit en werd direct onwel van de gigantische massa energie die deze molens afgeven. Misselijk, overgeven, hoofdpijn, zenuwachtig, neurologisch systeem op hol.
Dat deze effecten ook op tientallen kilometers merkbaar zijn in de vorm van laagfrequent geluid is me tevens duidelijk geworden. Het is niet alleen het horen en de psychische druk die het geeft, het is tevens het voelen, de impact op het lichaam, de organen, het zenuwstelsel, met alle schadelijke gevolgen van dien.
Door de ongebreidelde groei van deze windmolens is er in Europa nog nauwelijks een plek te vinden waar deze laagfrequent geluid effecten niet merkbaar zijn en dat is zeer verontrustend te noemen. Wetenschappelijk bewijs is er genoeg, oplossingen door aanpassingen aan de windmolens eveneens (al blijft het nare woesh, woesh natuurlijk bestaan). In die zin is zonne-energie de enige echte ‘groene’ energiebron. Hoog tijd dat ‘Den Haag’ en ‘Brussel’ deze materie serieus gaan nemen en tot actie over gaan, voordat het echt te laat is.
Dirk van der Plas,
www.laagfrequentgeluid.nl

 • Kritische kanttekeningen NKPW windenergie

De provincie Noord-Holland heeft vorig jaar geleden besloten om de groei van wind-op-land in de pro-vincie tot staan te brengen. De beslissing getuigt van respect voor de feiten die u niet uit de weg gaat. De beslissing getuigt ook van moed, want de provincie gaat hiermee in tegen de weg die het Rijk be-wandelt, en die tot een enorme uitbreiding van wind-op-land moet leiden.

 • Onregelmatige windstroom kost extra brandstof.

 

 • De geluidsnormen en Woon- en leefomgeving

Provinciale Staten NH 13 sept 2012

 

 • De raadsfractie van de PvdA

Hollands Kroon heeft kritische vragen aan het college gesteld over een meldpunt voor klachten over hinder van windturbines.

PvdA Hollands Kroon vragen Windmolenklachten

 

Op het molenmeldpunt, nu een week in de lucht, vind ik een YouTubefilmpje. Een rijtje huizen in een kalme polder. Een avondzon werpt de schaduw van draaiende wieken tegen de gevels. “Ernstige slagschaduwterreur”, staat eronder………………

05 september 2012 NieuwsartikelGeen nieuwe windmolens meer in de provincie. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland stellen Provinciale Staten voor daar definitief toe te besluiten.

Bekijk hier een ingezonden video.

Ernstige slagschaduwhinder bij Park van Luna in Heerhugowaard.

http://youtu.be/_mu88Dbn7bE

Het burgerinitiatief voor het melden van windmolenklachten heeft al heel veel media aandacht gekregen.

Bekijk hier de reportage van SBS 6 uitgezonden op 1 september 2012

Het Noord Hollands dagblad heeft er een pagina groot artikel over geschreven. http://www.stichting-jas.nl/newsread.asp?newsID=18160

RTV NH heeft op de afgelopen week een radio reportage gemaakt. http://www.rtvnh.nl/nieuws/86233/Meldpunt+voor+windmolenoverlast

Ook de politieke partijen zijn benaderd voor een reactie. Helaas zonder duidelijk antwooord. De politici ontwijken het onderwerp windenergie op land categorisch. Het nieuwe kabinet zal de structuurvisie voor windenergie op land vaststellen. Dat betekent dat er concentratiegebieden worden aangewezen voor grootschalige windturbineparken. Naar nu blijkt met een enorme negatieve impact op de omgeving en gezondheid van mensen. Ondanks de grote maatschappelijke onrust. (zie ook brandbrief hieronder van 85 organisaties) komt er geen duidelijke reactie vanuit de politiek. Dat is een zorgelijke situatie!

Het klachten team van www.windmolenoverlast.nl

PERSBERICHT!

Rechtsbescherming tegen windmolens wassen neus – Windturbines mogen 3x zoveel geluidshinder veroorzaken als snelwegen.

Sinds vorig jaar wordt het platteland geconfronteerd met een lawine aan plannen voor vaak zeer grote windturbineparken. De belemmeringen daartegen zijn met behulp van verruimde geluidsnormen, de Crisis- en herstelwet en de Rijkscoördinatieregeling tot een onaanvaardbaar minimum teruggebracht. Meer dan 15.000 mensen ondertekenden deze brief aan de tweede kamer

Laagfrequent geluid windturbines

Schadelijk voor gezondheid concludeert Amerikaans onderzoek.

Vestas V90 windmolens schaden volksgezondheid.

Vestas V90 windmolens schaden gezondheid concludeert onderzoek naar windpark Adelaide

‘Windturbines verstoren de slaap en zijn dus schadelijk voor de gezondheid.’

Daar komt het betoog van dokter Marc Goethals in grote lijnen op neer.

Windstroom valt tegen.

In een rapport dat 14 augustus 2012 werd verstuurd aan aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en aan de Vaste Commissie van de Tweede Kamer, is aangetoond dat de bijdrage die windmolens leveren aan de besparing van fossiele brandstof en aan vermindering van uitstoot van CO2 in de atmosfeer vijf keer zo weinig is als tot nu toe werd aangenomen. Windmolens zijn daardoor een enorme verliespost waar nauwelijks voordeel tegenover staat. Aldus Kees le Pair.

Windmolenwet onder vuur! Op 9 augustus 2012 uitgebreid in het nieuws:

De Nederlandse wet- en regelgeving om de geluidsoverlast van windmolens te beperken, is niet streng genoeg. Onnodig veel Nederlanders lijden daardoor dagelijks aan slapeloosheid, stress en andere gezondheidsklachten. Dat zegt de Deense professor in akoestiek Henrik Møller van de Universiteit van Aalborg. Lees het hele artikel in Spits en Telegraaf

 

Brmmm, hoor je op de achtergrond.

Geen overheersend geluid, maar wel continu aanwezig en een marteling voor omwonenden. Alsof in de verte een vliegtuig zich aan het klaarmaken is voor de landing. Chris Bodbijl uit Sluis geeft een uitgebreid relaas in BN De Stem.

Het geluid van windturbines veroorzaakt een grote stroom klachten, ook kunnen omwonenden van het geluid wel degelijk ziek worden.

De klachten lopen uiteen van slaapproblemen, duizeligheid, depressies, concentratie- en leerproblemen en oorsuizen. Tot die conclusies komt onderzoeker Kinanya Pijl van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Utrecht, na een uitgebreide analyse van het beschikbare wetenschappelijke bewijs over de gevolgen voor de volksgezondheid van het windturbinegeluid.

Canada: Onderzoek impact windturbines op gezondheid.

Groen Links blijft naar windturbines hongeren!

Misleidende fabrieksopgave geluidproductie windturbines

Gaat Nederland na de verkiezingen alleen bezuinigen of de economie duurzaam hervormen?

Dat is de centrale vraag op het Groene Verkiezingsdebat dat NRC Handelsblad en ondernemersvereniging de Groene Zaak organiseren op dinsdag 4 september. In vrijwel alle verkiezingsprogramma’s staan ambities over thema’s als duurzaamheid, grondstoffen, energie en de ‘circulaire economie’. Maar hoe concreet zijn de ideeën van de politici? En vooral wat vinden de politici van het huidige windenergie op land beleid en de huidige milieunormen De deelnemende politici zijn Sharon Gesthuizen (SP), Martijn van Dam (PvdA), Eddy van Hijum (CDA),René Leegte (VVD), Liesbeth van Tongeren (GroenLinks)en Stientje van Veldhoven (D66).

Woede om windmolens!

Landschapsvervuiling en geluidsoverlast, het zijn de voornaamste klachten van de inwoners van Buinerveen. Ze zijn fel tegen de bouw van een enorm windmolenpark in de weilanden rond het Drentse dorp. In Uitgesproken EO een reportage over de ‘windmolen kwestie’ in Noord-Nederland.

De provincie Noord-Holland geeft voorlopig geen vergunningen meer af voor het plaatsen van windmolens.

(11 juli 2012 – Nieuwsartikel) Dat is het gevolg van een voorbereidingsbesluit dat maandag 9 juli door Provinciale Staten werd genomen en woensdag 11 juli van kracht werd.

Voorbereidingsbesluit Wind op Land[1]

Openstaande statenvragenOnderwerp: vergunningen Wind op Land
Statenlid: M.C. Nunes (FNH)
Datum: 13 juli 2012, nr. 34