Geen toepassing Maatwerk windturbinelawaai!

Lees hier het gehele onderzoeksrapport:

Geen toepassing van maatwerkvoorschrift windturbinegeluid 3 sept 2015

Geluidsoverlast van windmolens: Nederland is er relatief soepel mee. Intussen maken gemeenten vrijwel geen gebruik van de mogelijkheid om zulke geluidsoverlast te beperken.

Luister naar het interview op Business Nieuws Radio (3 sept 2015)

Samenvatting en aanbeveling

De Stichting Windmolenklachten heeft in het 2e kwartaal van 2015 een onderzoek gedaan naar de toepassing van maatwerkvoorschriften (een strengere geluidsnorm) voor windturbinegeluid. Er is een inventarisatie gedaan, onder alle Nederlandse gemeenten, over de toepassing van het maatwerk voorschrift. Via een WOB verzoek (Wet openbaarheid bestuur) is gevraagd naar de toepassing van de mogelijkheid om een strengere geluidsnorm voor windturbinegeluid toe te passen ter bescherming van omwonenden. De uitkomst van het onderzoek is schokkend. Er wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een dergelijke strengere norm toe te passen.

Het Ministerie van Economische Zaken stelt dat er alleen een strengere norm voor windturbines mag worden toegepast indien een windturbine in een stiltegebied is geplaatst. Deze stelling wordt weersproken door het hoge gerechtshof. Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland geen windturbines in een stiltegebied zijn geplaatst. De Nederlandse norm voor plaatsing van windturbines is te vergelijken met het volgende: Voor alle Nederlandse wegen geldt een jaargemiddelde maximum snelheid van 130 km/u. Een bevoegd gezag mag een lagere maximum snelheid verordenen maar, maar dit geldt uitsluitend voor zandwegen.

Windpark Bernisse met of zonder maatwerk voorschriften?

Windpark Bernisse met of zonder maatwerk voorschriften?

Het woord maatwerk wordt veelvuldig misbruikt. In de gedragscode van de windindustrie wordt de suggestie gewekt dat maatwerk een goed middel is en een algemene toepassing kent. Uit dit onderzoek blijkt dat er slechts in twee gevallen een maatwerk voorschrift (strengere norm) is opgelegd.

De overheid geeft de suggestie dat de norm voldoende bescherming biedt. In de praktijk blijkt er sprake te zijn van gemiddeld 9% ernstig gehinderden binnenshuis en meer dan 20% buitenshuis. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat dit percentage in werkelijkheid vele malen hoger ligt.

De Nederlandse gemiddelde geluidsnorm is één van de slechtste van Europa. Dat is zeer verontrustend omdat Nederland tot een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld behoort. De gemiddelde geluidsnormering voor windturbinegeluid blijkt helemaal geen Europese norm. Dit in tegenstelling tot wat van overheidswege en door bestuurders veelvuldig beweerd wordt. In de EU wordt deze gemiddelde geluidsnormering voor windturbinegeluid door geen enkel land toegepast.

Aanbeveling:De loze toepassing van maatwerkvoorschriften uit het wetsartikel in het activiteitenbesluit moet worden geschrapt. In plaats daarvan zou een gedifferentieerde norm voor windturbinegeluid moeten gelden. In industriële gebieden met een hoog achtergrondgeluid zou een andere norm moeten gelden dan in gebieden met een laagachtergrondgeluid. Dat is te vergelijken met de geluidsnormering voor industrie. Moderne windturbines zijn immers ook industriële objecten. Een opmaat voor deze aanpassing is het amendement van Provinciale Staten van Noord-Holland. Hierin is geregeld dat een aangescherpte norm voor windturbine geluid moet worden toegepast in gebieden met een lager achtergrond geluid.